محیط Generative Shape Design نرم افزار کتیا همانند محیط Wireframe & Surface Design به ايجاد مدل سيم و سطح اختصاص دارد با اين تفاوت كه فرمان هاي پيشرفته تري در محیط Generative Shape Design براي ايجاد سطوح پيچيده در اختيار طراح قرار مي گيرد. رويه بدنه يا داشبور يك اتومبيل و ماوسي كه هر روز آن را در دست مي گيرد همگي جز سطوح فرم آزاد دسته بندي مي شوند. محیط Generative Shape Design ابزار مناسب را براي طراحي چنين سطوحي فراهم آورده است. اگر نگاهي به اطراف خود بياندازيد مي توانيد قطعات زيادي با اين خصوصيت رويه ببينيد؛ سطوحي كه نمي توان شكل و فرم آنها را با توجه به قالب هاي هندسي مشخص (مكعب، كره، استوانه) توصيف كرد. از بدنه يك اتومبيل يا هواپيما كه فرم آنها بر روي خصوصيات آئروديناميكي شان مهم است تا بدنه ماوسي كه فرم آن علاوه بر زيبايي بر روي طرح ارگونوميك آن موثر است، همگي قطعات و اجزايي هستند كه براي طراحي آنها بايد از مدل هاي سطح استفاده كرد. قطعاتي از اين دست قطعاتي هستند كه نمي توان آنها را با نمايه هاي مدل هاي صلب ايجاد كرد.

مجموعه آموزش‌های محیط Shape Design & Styling نرم افزار CATIA
مجموعه آموزش‌های محیط Sheet Metal Design نرم افزار CATIA
مجموعه آموزش‌های محیط Analysis & Simulation نرم افزار CATIA

در بيشتر موارد استفاده از مدل هاي صلب براي طراحي قطعاتي با سطوحي با فرم هاي پيچ