Working Model

بررسی کوپلینگ های یونیورسال و شبیه سازی مکانیزم آنها

/universal-couplings

امروزه برای انتقال قدرت از یک شافت به شافت دیگر، کوپلینگ ها به کثرت مورد استفاده قرار می گیرند. در این رابطه، بررسی مکانیزم حرکت آنها و شبیه سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.