امکانات محیط Human Posture Analysis نرم افزار کتیا، به طراح امكان مي دهد كه به صورت كيفي جنبه هاي مختلف حالت هاي قرار گيري مدل ديجيتالي (Posture) و نحوه تاثيرگذاري اين حالت ها بر روي عملكرد او را تحليل كند و با اجراي آزمون هايي راحتي و عملكرد اپراتور را در ارتباط با محيط اطراف بهينه نمايد. اين بهينه سازي با توجه به اطلاعات از قبل ذخيره شده در بانك اطلاعاتي در مورد وضعيت ايده آل قرارگيري اندام بدن انجام مي شود.

مجموعه آموزش‌های محیط Shape Design & Styling نرم افزار CATIA
مجموعه آموزش‌های محیط Analysis & Simulation نرم افزار CATIA
مجموعه آموزش‌های محیط Digital Mockup نرم افزار CATIA

تمام يا قسمتي از بدن مي تواند تحليل شود و با مقايسه حالت مدل (مثلاً حالت نشستن راننده بر روي مبل اتومبيل در رانندگي) با بهترين معيار هاي حالت هاي قرارگيري بدن كه از قبل در بانك هاي اطلاعاتي ذخيره شده است به هر كدام از اعضاي بدن مدل يك مقدار عددي اختصاص داده مي شود تا مشخص شود كه مثلاً زاويه خم شدن زانو در هنگام نشستن چه مقدار با معيار هاي مطلوب فاص