همانطور که در محیط ورقکاری نرم افزار کتیا (Generative Sheet Metal Design) بیان شد، كه پس از طراحي قطعاتي كه با روش خمکاری (Bending) ساخته مي شوند، مي توان گسترده آنها را براي محاسبه مساحت ورق مورد نياز و رسيدن به ابعاد مطلوب پس از خمكاري مشاهده نمود. در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار کتیا نيز وظيفه مشابهي را نسبت به سيستم كابل هاي يك مجموعه مونتاژي بر عهده دارد. يك كابل در يك ماشين از مسيرهاي پرپيچ و خم براي رسيدن به مقصد عبور مي كند و تخمين دقيق طول آن مشكل است اما در محیط Electrical Harness Flattening مي توان طول رشته هاي كابل مورد نياز را محاسبه نمود و نقشه هاي دوبعدي آن را با كمك محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Generative Drafting) ایجاد نمود...

راهنمای محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محاسبه و تخمین دقیق طول کابل های مصرفی و موجود در مجموعه های مونتاژی الکتریکی در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 227 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Accessing the Electrical Harness Flattening Workbench
 • Defining the Harness Flattening Parameters
 • Extracting Data
 • Flattening the Harness
 • Generating a Drawing
 • Synchronizing Bundle Segments

User Tasks

 • Entering the Workbench
 • Defining the Harness Flattening Parameters
 • General Parameters
 • Flattening Orientation
 • Scaling Options while Flattening
 • Synchronization
 • Drawing
 • Extracting 3D Data
 • Flattening the Harness
 • Straightening Bundle Segments
 • Rotating Bundle Segments
 • Rotating Bundle Segments whatever the Selected Plan
 • Bending Bundle Segments
 • Rolling Bundle Segments
 • Scaling Bundle Segments
 • Synchronizing the Environment
 • Generating the HTML Report during the Synchronization
 • Viewing Related Objects
 • Using the Drawing Capabilities
 • Customizing a Drawing View
 • Personalizing Line Types
 • Creating Wire Annotations
 • Integrating the Graphic View Style (GVS)
 • Generating Dress-up Automatically
 • Creating Intra-Technological Feature Dimensions
 • Creating Text Templates
 • Storing Text Templates in a Catalog
 • Annotating Drawings Using Text Templates
 • Filtering Wires Based on External Configuration System
 • Defining the Report Format
 • Generating a Report
 • Electrical Integration from External Data
 • Environment Settings
 • Setting up the Electrical Process Interfacing
 • Selecting Systems from External Data
 • Placing Devices from External Data
 • Creating the Cable HarnessPlacing Internal Splices
 • Automatic Routing
 • Exporting Data from CATIA
 • Electrical and KnowledgeElectrical User Functions
 • Electrical Package in Knowledge Expert

Electrical Application Interoperability

 • ENOVIA V5 Interoperability
 • Working with Electrical Data
 • Optimal CATIA PLM Usability
 • Using ENOVIA Catalog for Electrical Mapping
 • Loading an iXF Document with VPM Navigator

Workbench Description

 • Menu Bar
 • Toolbars
 • Electrical Workbench Specification Tree

Customizing

 • Electrical Harness Flattening
 • Cache Management
 • Administration
 • Creating a CATCollectionStandard Variable
 • Glossary

جهت دانلود رایگان راهنمای محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: