نرم افزارهای مکانیک


Mechanical Engineering Software

در یک نگاه کلی می توان نرم افزارهای مهندسی مکانیک را به چهار دسته زیر تقسیم بندی نمود:

  • CAD: Computer Aided Design
  • CAM: Computer Aided Manufacturing
  • CAE: Computer Aided Engineering
  • CAP: Computer Aided Programming

جهت دسترسی به فایل های آموزشی هر بخش، لطفا بر لینک های زیر کلیک نمائید.