دینامیک و ارتعاشات


ارتعاشات مکانیکی یکی از درس‌های اصلی رشته مهندسی مکانیک است که به مطالعه حرکات دوره‌ای و تکراری اجسام و سیستم‌ها می‌پردازد. این ارتعاشات در اجسام جامد، مایع و گازها رخ می‌دهند و در بسیاری از زمینه‌های علمی و فنی مورد مطالعه و کاربرد قرار می‌گیرند. در درس ارتعاشات مکانیکی دانشجو باید مسلط به تمام مفاهیم استاتیکی و دینامیکی باشد تا بتواند مسائل آن را درک و حل نماید. مسائل موجود در این درس بسیار متنوع بوده و نیاز به دانش پایه دارد، به طوری که حل این مسائل نیازمند تعریف یک چارچوب مشخص و استراتژی مناسب است.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی