مشهورترین و کاربردي ترین کنترل کننده مورد استفاده در صنعت کنترل کننده PID می باشد. در این مقاله روشی جدید بر مبناي الگوریتم رقابت استعماري، براي طراحی کنترلر PID ارائه می گردد. روش پیشنهادي بر روي یک تابع استاندارد اعمال می گردد. نتایج حاصله نشان می دهد این الگوریتم توانایی زیادي در بهینه سازي توابع دارد، نتایج به دست آمده با این الگوریتم با نتایج حاصل از دیگر روش هاي الگوریتم تکاملی مقایسه می گردد. مشهورترین و کاربردي ترین کنترل کننده مورد استفاده در صنعت، کنترلر PID بوده که این امر به دلیل سادگی ساختار و مقاوم بودن آنهاست. از این رو روش هاي بسیاري جهت یافتن پارامترهاي بهینه این کنترلر یعنی ضریب تناسبی Kp، ضریب انتگرالی Ki و ضریب مشتق Kd وجود دارد. با این حال پیدا کردن بهینه این پارامترها کاري دشوار و زمان بر می باشد. در این مقاله از الگوریتم هاي تکاملی براي این کار استفاده می شود و بهترین جواب را براي سه متغیر اصلی Ki، Kd و Kp بدست می آوریم...

مجموعه آموزش‌های مهندسی کنترل
مجموعه آموزش‌های مهندسی تاسیسات
مجموعه آموزش‌های مهندسی مکانیک

 مقاله طراحی کنترل کننده PID با استفاده از سیستم هاي هوشمند، مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • مقدمه
  • تابع تبدیل سیستم
  • الگوریتم ICA
  • مدلسازي سیاست جذب حرکت مستعمره ها به سمت امپریالیست
  • جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست
  • رقابت استعماري
  • نتایج شبیه سازي
  • نتیجه گیري
  • مراجع

جهت دانلود رایگان مقاله طراحی کنترل کننده PID با استفاده از سیستم هاي هوشمند، بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

مدلسازی کنترلر ماشين تراش CNC
طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیر دور موتور تاکومتر
كنترل روبات دو محوره با كنترل كننده فازي
کاربرد MATLAB در سیگنالها، سیستمها و کنترل
مجموعه کدهای تخمین حالت و پارامتر با فیلتر کالمن
آموزش سیستم‌های کنترل خطی و کنترل مدرن به همراه حل تمرین