در پایان مراحل پیش فرم، بایستی قطعه خام اولیه نسبت طول به سطح مقطع مشخصی پیدا کرده باشد لذا تعداد مراحل رول فرجینگ یکی از پارامترهای مهم برای طراحان قالب می باشد. اما در حال حاضر طراحی تعداد مراحل و قالب های مورد استفاده در این فرآیند تنها بر اساس تجربه طراحان و قواعد تجربی صورت می گیرد که با این تکنیک ها فقط می توان به یک کاهش قطر و افزایش طول تقریبی دست یافت و هندسه قطعه نیز در انتهای هر مرحله قابل پیش بینی نیست. جهت غلبه بر این محدودیت ها می توان از مزایای روش اجزاء محدود بهره برد. از اینرو فرآیند رول فرجینگ داغ چند مرحله ای، با استفاده از یک قطعه واحد و قالب های مختلف، توسط نرم افزار ABAQUS شبیه سازی شده است و صحت نتایج حاصل از شبیه سازی با مقایسه با نتایج تجربی تایید شده است و به کمک این روش تعداد مراحل قالب های پیش فرم در فرآیند رول فرجینگ داغ تعیین می شود. این پیش بینی به کاهش هزینه تولید محصولات منجر می شود زیرا به جای ساخت قالب های متفاوت و سعی و خطا نمودن، می توان از نتایج شبیه سازی استفاده نمود...

مقاله تعیین تعداد مراحل قالب های پیش فرم در فرآیند رول فرجینگ داغ چند مرحله ای به روش اجزاء محدود مشتمل بر 10 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله تعیین تعداد مراحل قالب های پیش فرم در فرآیند رول فرجینگ داغ چند مرحله ای به روش اجزاء محدود بر لینک زیر کلیک نمایید: