حرکت خطی

کارايي پيچ هاي ساچمه اي در حرکت هاي خطي

/ball-screw

پيچ هاي ساچمه اي در اندازه ها و اشکال و ظرفيت هاي مختلف وجود دارد. آن ها را مي توانيم در هواپيما ها و قطارها و ماشين ها ببينيم. مثلا در قايق ها، ترمز ضد قفل ABS، جک تريلي براي RV ها، سيستم تعيين موقعيت براي ديش هاي ماهواره، پل هاي عبور مسافرين و قطعات ماشين ها.