سیستم تولید ایستگاهی

تحليل و طراحي برنامه نت در سيستم های توليد ايستگاهی بوسيله شبيه سازی

/station-production-systems

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات از عوامل مهم و تاثيرگذار در عملکرد سيستم هاي توليدی صنعتي مي باشد. با اين حال به دليل پيچيدگي و ماهيت تصادفي اين گونه مسائل، الگوريتم هاي قطعي برای تدوين و ارزيابي برنامه نت از دقت و کارآيي لازم برخوردار نيستند.