طراحی رزوه

طراحی شفت در محیط Design Acceleator نرم افزار اینونتور Autodesk Inventor

/autodesk-inventor

آموزش نحوه طراحی شفت در محیط Design Acceleator نرم افزار اینونتور Autodesk Inventor، مشتمل بر 14 صفحه، تایپ شده، به زبان فارسی به همراه تصاویر رنگی نوار ابزارها و دستورات محیط اینونتور گردآوری شده است.