طراحی مدار الکترونیکی

طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار CATIA

/catia-electrical-connectivity-diagrams

در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار کتیا، مدارهاي سيستم هاي توزيع برق و فرمان با استفاده از علائم استاندارد اين سيستم ها طراحي و مديريت مي شود. در واقع از محیط Electrical Connectivity Diagrams براي رسم نقشه هاي دوبعدي اين نوع مدارها استفاده مي شود