طراحی نمونه پیچش

طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک

/thermal-analysis

در این مقاله با تهیه نمونه های آزمایشی، گرما و اثر آن را در تابیدگی قطعات پلاستیک و ایجاد تنش های پسماند گرمایی در مدل ها را در قالب های تزریق بررسی می نماید.