فوق پرداخت

فوق پرداخت (Super Finishing)

/super-finishing

از جمله مهم ترين مزاياي پرداخت و پوليش مي توان به سه گزينه زير اشاره نمود:* جداسازي قطعات پلاستيكي از ابزار قالب را آسان تر مي نمايد. باعث كاهش خطر پوسيدگي و زنگ زدگي موضعي مي شود. خطر ترك خوردگي يا آسيب ديدگي ناشي از بار اضافي موقتي و يا خستگي را كاهش مي دهد.