ماشینکاری به کمک کامپیوتر

معرفی و انتخاب نرم افزارهای پر کاربرد مهندسی مکانیک در ایران

/mechanical-engineering-applications

معمولا افرادی که می خواهند نرم افزارهای مهندسی مکانیک (اعم از نرم افزارهای طراحی CAD، نرم افزارهای آنالیز و مهندسی CAE و نرم افزارهای ماشینکاری CAM) را یاد بگیرند را می توان به سه گروه تقسیم نمود...