ماشینکاری تیتانیوم

بررسی میزان تاثیر اندازه ابزار و نرخ پیشروی بر عمر ابزار

/cutting-tool-life

انتخاب جنس و اندازه ابزار و همچنین تعیین پارامترهای ماشینکاری همواره یکی از چالش های پیش رو در عملیات ماشین کاری سرعت بالا می باشد. در این تحقیق تاثیر یکی از پارامترهای مهم ماشین کاری یعنی نرخ پیشروی و اندازه ابزار بر طول عمر آن، در ماشین کاری آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V) با سرعت بالا مورد مطالعه قرار گرفته است.