مدلسازی خودرو

خودرو از ایده تا تولید

/car-design

طراحی خودرو، یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مراحل اولیه از تولید یک خودرو به شمار می آید که گاهی این کار از دید بسیاری از افراد نامطلع آسان به نظر می رسد.