مونتاژسازی کتیا

آموزش مقدماتی مونتاژ Assembly Design در نرم افزار CATIA

/catia-assembly-design

محیط  Assembly Design در نرم افزار CATIA جهت مونتاژ قطعات و ایجاد مجموعه های مونتاژی ساده و پیچیده به کار می رود.