مونیتورینگ

آناليز رياضي سيستم پيشروي يک ماشين تراش کنترل عددي با سرو موتور DC

/numerical-control-lathe

مونيتورينگ سايش و پيش بيني زمان شکست ابزار برشي به کمک سيگنال جريان مصرفي موتور به لحاظ هزينه پايين، بيشتر مورد توجه محققين قرار گرفته است. به همين علت تحليل رياضي سيستم پيشروي يک تراش CNC از حساسیت بالايي برخوردار مي باشد.