نقشه برش

آموزش مقدماتی نقشه کشی صنعتی Drafting در نرم افزار CATIA

/catia-drafting-2

محیط Drafting در نرم افزار CATIA جهت ایجاد نقشه های صنعتی و اجرایی از قطعات، مجموعه های مونتاژی و مکانیزم ها به کار می رود.