پیش تعلیم شبکه عصبی

روشی جدید براي پیش تعلیم شبکه عصبی بر مبناي ماشین بولتزمان

/deep-boltzmann

شبکه هاي عصبی عمیق داراي کاربردهاي فراوانی در پردازش گفتار می باشند. در صورتی که این شبکه ها به صورت تصادفی مقدار دهی اولیه شوند به جواب درست همگرا نخواهند شد، چرا که داراي تعداد پارامترهاي فراوانی می باشند.