کتیا مقدماتی

آموزش مقدماتی طراحی سه بعدی Part Design در نرم افزار CATIA

/catia-part-design-2

محیط Part Design در نرم افزار CATIA جهت ایجاد احجام و مدل های سه بعدی ساده و پیچیده به کار می رود.


آموزش مقدماتی نقشه کشی صنعتی Drafting در نرم افزار CATIA

/catia-drafting-2

محیط Drafting در نرم افزار CATIA جهت ایجاد نقشه های صنعتی و اجرایی از قطعات، مجموعه های مونتاژی و مکانیزم ها به کار می رود.


آموزش مقدماتی مونتاژ Assembly Design در نرم افزار CATIA

/catia-assembly-design

محیط  Assembly Design در نرم افزار CATIA جهت مونتاژ قطعات و ایجاد مجموعه های مونتاژی ساده و پیچیده به کار می رود.