کیفیت سطح

بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای استفاده در ماشین های ابزار تراش CNC

/machining-optimization

پارامترهای ماشینکاری یکی از مهمترین مباحث در سیستم های برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) می باشد. در تحقیقی که صورت گرفته است معیار ترکیبی هزینه و زمان تولید به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است.