APDL Command

مهم ترین دستورات APDL مورد استفاده در ANSYS Workbench

/ansys-workbench

یکی از مهم ترین ویژگی های ANSYS Mechanical این است که برای تحلیل، یک فایل ورودی ایجاد می نماید که آن را برای حل به محیط MAPDL ارسال می کند.