Generative Shape Design

تبدیل تصاویر دوبعدی به مدل سه بعدی در محیط Freestyle Sketch Tracer نرم افزار CATIA

/catia-freestyle-sketch-tracer

در محیط Freestyle Sketch Tracer نرم افزار کتیا، طرح هاي دوبعدي به مدل سه بعدي تبديل مي شوند. اين طرح هاي دوبعدي مي تواند يك عكس باشد كه از آن به عنوان پايه اي براي ايجاد ماكت ديجيتالي استفاده مي شود.


طراحی سطوح پیچیده در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA

/catia-generative-shape-design

محیط Generative Shape Design نرم افزار کتیا همانند محیط Wireframe & Surface Design به ايجاد مدل سيم و سطح اختصاص دارد با اين تفاوت كه فرمان هاي پيشرفته تري در محیط Generative Shape Design براي ايجاد سطوح پيچيده در اختيار طراح قرار مي گيرد.