Structure module

آشنایی با نرم افزار جامع طراحی کشتی - Ship Constructor Software Inc

/ship-constructor-software-inc

با توجه به اهمیت و نقش به سزای نرم افزارهای طراحی و ساخت در پیشبرد و تعالی صنعت کشتی سازی در دنیا و خصوصا میهن اسلامی، دسترسی و آموزش و استفاده از آنها به شدت مورد نیاز می باشد.