catia training

آموزش مقدماتی طراحی سه بعدی Part Design در نرم افزار CATIA

/catia-part-design-2

محیط Part Design در نرم افزار CATIA جهت ایجاد احجام و مدل های سه بعدی ساده و پیچیده به کار می رود.


آموزش مقدماتی نقشه کشی صنعتی Drafting در نرم افزار CATIA

/catia-drafting-2

محیط Drafting در نرم افزار CATIA جهت ایجاد نقشه های صنعتی و اجرایی از قطعات، مجموعه های مونتاژی و مکانیزم ها به کار می رود.


آموزش مقدماتی کتابخانه مواد Material Library در نرم افزار CATIA

/catia-material-library

در نرم افزار کتیا امکان نسبت دادن متریال یا جنس به مدل وجود دارد که که در مجموعه آموزشی محیط سه بعدی سازی کتیا (Part Design) به آن پرداختیم.


آموزش مقدماتی مونتاژ Assembly Design در نرم افزار CATIA

/catia-assembly-design

محیط  Assembly Design در نرم افزار CATIA جهت مونتاژ قطعات و ایجاد مجموعه های مونتاژی ساده و پیچیده به کار می رود.