فرآیندهیدروفرمینگ یکی از موثرترین روش های تولید، جهت افزایش حد کشش در شکل دادن ورق های فلزی می باشد. چرا که در فرآیند هیدروفرمینگ، شکل دهی توسط سنبه ای انجام می شود که قطعه را در جهت متقابل، با فشار کنترل شده سیال به جلو می برد. در این پروژه فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ برای سنبه های سر کروی مورد بررسی قرار گرفته است. مسیرهای مختلف فشار در نرم افزار آباکوس ABAQUS تست شده، تا محدوده فشار کاری، به صورت شبیه سازی شده به دست آید. در نهایت اثر نسبت کشش، بر روی فشار محدوده کاری بررسی می شود. همچنین جهت بررسی دقت شبیه سازی، نتایج به دست آمده با تعدادی تست تجربی مقایسه شده اند. بررسی های انجام شده، بیانگر این است که با افزایش نسبت کشش، منحنی پارگی به شدت افت می کند و مساحت ناحیه مجاز کاهش می یابد...

مقاله اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی مشتمل بر 8 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی بر لینک زیر کلیک نمایید: