در محیط Electrical Harness Installation نرم افزار کتیا، سيستم كابل يك مجموعه مونتاژي بر روي مدل ديجيتالي آن پياده سازي مي شود. اين محيط كاري مخصوص مونتاژ كابل هاي سيستم هاي الكتريكي در كنار ساير قطعات يك مجموعه مي باشد. مسير عبور دسته اي از كابل ها با روش هايي همچون عبور كابل از نقاط مشخص، تبعيت مسير عبور كابل از فرم خارجي بدنه، عبور كابل از نگه دارنده هاي مخصوص سيستم هاي الكتريكي، تبعيت مسير عبور كابل از يك منحني يا مارپيچي مشخص مي شود. تمام خصوصيات يك كابل مانند لَختي در هنگام عبور از تكيه گاه ها كه باعث ايجاد انحنا در كابل مي شود يا قطر كلافي از كابل ها كه مانع خم شدن بيش از يك شعاع مشخص است شبيه سازي مي شود. اين ابزارها از توانايي هاي Flex Physical Simulation می باشد که به Equipment & Systems Engineering افزوده می شود. پس از تكميل اين مراحل، كاربر مي تواند تمام ارتباطات بين تجهيزات را شبيه سازي كند و صحت عمليات را كنترل نمايد. براي استفاده از امكانات اين محيط كاري بايد گزينه Electrical Harness Assembly را از منوی Start نرم افزار CATIA انتخاب کرد.

با استفاده از امكانات Flex Physical Simulation خصوصيات واقعي در طراحي سيستم كابلي يك محصول اعمال مي شود. از اين خصوصيات مي توان به در نظر گرفتن وزن، انعطاف پذيري و رفتار غير خطي سيم اشاره كرد. امکانات Flex Physical Simulation به EHI (در مجموعه Equipment & Systems Engineering) كه مختص طراحي سيستم كابلي يك مجموعه مونتاژي است افزوده مي شود...

راهنمای طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط  Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محیط طراحی سيستم كابل يك مجموعه مونتاژي بر روي مدل ديجيتالي و پياده سازي آن در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 414 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Entering the Workbench
 • Setting Up the Options
 • Creating a Bundle Segment Document
 • Creating Construction Points
 • Defining the Segment Parameters
 • Defining the Segment Route
 • Adding a Branch Point

User Tasks

 • Entering the Workbench
 • Creating a Geometrical Bundle
 • Selective Loading in Electrical Products
 • Creating a Bundle Segment Document
 • Creating Construction Constraints
 • Creating Lines
 • Creating Planes
 • Creating Points
 • Defining the Segment Parameters
 • Defining the Segment Route
 • Routing Bundle Segments from Construction Points
 • Routing Bundle Segments through Retainers
 • Routing Bundle Segments Following a Part using the Manipulator
 • Routing Bundle Segments Following a Part
 • Routing Bundle Segments from an Existing Helix
 • Detailing the Routing Options
 • Sharp Bending Bundle Segment
 • Exiting the Installation Workbench
 • Working with Branches
 • Creating all the Bundle Segments in a Single Part
 • Creating Other Segments within a Branch
 • Removing a Branch Point
 • Branching External Bundle Segments
 • Using Delete Special... on Branches
 • Using Branchable Bundle Segments in V5R12 Onwards
 • Creating/Using Branch Points
 • Adding Branch Points
 • Removing Branch Points
 • Routing Bundle Segments in Support
 • Adding Support
 • Removing Support
 • Linking/Unlinking Bundle Segments
 • Linking Bundle Segments
 • Unlinking Bundle Segments
 • Splitting Bundle Segments
 • Splitting Branchable Bundle Segments
 • Splitting Single Bundle Segments
 • Transferring Branches
 • Split and Transfer Usage
 • Instantiating a Protection
 • Adding Local Slack
 • Working with 3D Tolerancing
 • Using the Mechanical Modeler Integration
 • Measuring Geometrical Bundle Inertia
 • Inertia Equivalents
 • V4/V5 Electrical Data Migration
 • Methodology
 • Migrating Step by Step
 • V4 - V5 Mapping
 • Reference Information
 • Frequently Asked Questions
 • Electrical Integration Scenarios
 • Electrical Integration from External Data
 • Environment Settings
 • Setting up the Electrical Process Interfacing
 • Selecting Systems from External Data
 • Placing Devices from External Data
 • Creating the Cable Harness
 • Placing Internal Splices
 • Automatic Routing
 • Exporting Data from CATIA
 • Electrical Integration from Functional Data
 • Editing Electrical Properties
 • Viewing Related Objects
 • Electrical and Knowledge
 • Electrical User Functions
 • Electrical Package in Knowledge Expert

Electrical Application Interoperability

 • ENOVIA V5 Interoperability
 • Working with Electrical Data
 • Optimal CATIA PLM Usability
 • Using ENOVIA Catalog for Electrical Mapping
 • Loading an iXF Document with VPM Navigator

Workbench Description

 • Menu Bar
 • Toolbars
 • Electrical Workbench Specification Tree

Customizing

 • Electrical Harness Installation
 • Part Infrastructure
 • Compatibility
 • Product Structure

Methodology

 • Protection of Given Length Methodology
 • Creating a Protection of Given Length
 • Instantiating a Protection of Given Length
 • Flat Cable Methodology
 • Defining a Specific Support for Flat Cable
 • Creating the Line and Placing the Supports
 • Creating the Flat Cable
 • Creating the Bundle Segments
 • Creating the Square Shape
 • Extracting and Flattening the Cable
 • Creating an Adaptative Part
 • Glossary

جهت دانلود رایگان راهنمای طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط  Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: