محیط FreeStyle Shaper نرم افزار کتیا، از ابزار قدرتمندي براي مدل كردن سطوح از سطح اوليه تا سطح نهايي آماده ساخت برخوردار است. با استفاده از محیط FreeStyle Shaper نرم افزار کتیا سطوح و سيم هاي سه بعدي فرم آزاد ايجاد مي شوند و به صورت ديناميكي تغيير شكل داده مي شوند و تحليل هاي مخصوص سطوح از قبيل تحليل اتصال و انحناي سطوح براي بررسي كيفيت آنها انجام مي شود. محیط Freestyle Optimizer نرم افزار کتیا نیز اين امكان را فراهم مي آورد تا بتوان سيم و سطوح را با استفاده از داده هاي دستگاه هاي داده برداري ساخت و ويرايش شان نمود. اين امكان در خدمت مهندسي معكوس قرار مي گيرد. امكانات سه محيط كاري Freestyle Shaper، Freestyle Optimizer و Freestyle Profiler در محيط كاري FreeStyle قرار می گیرد...

راهنمای طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی سطوح و سيم هاي سه بعدي فرم آزاد (در طراحی بدنه خودرو و طراحی بدنه هواپیما) در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 240 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Starting the FreeStyle Workbench
 • Creating a First Surface
 • Editing the Surface
 • Creating a Blend between two Surfaces
 • Applying a Global Deformation

Basic Tasks

 • Opening a New CATPart Document
 • Importing and Exporting Files
 • Creating and Managing Curves
 • Creating Free Form Curves on Plane
 • Creating Free Form Curves on Surfaces
 • Creating Free Form Curves in Space
 • Projecting Curves
 • Editing Curves Using Control Points
 • Creating Blend Curves
 • Matching Curves
 • Extending Curves
 • Creating a Symmetric Curve
 • Smoothing Curves
 • Trimming Curves
 • Segmenting Curves
 • Approximating Procedural Curves
 • Creating and Managing Surfaces
 • Creating Planar Patches
 • Creating a Surface from Three Points
 • Creating a Surface from Four Points
 • Creating a Surface on an Existing Surface
 • Editing Surfaces Using Control Points
 • Manipulating Surfaces
 • Rotating a Surface
 • Creating a Symmetric Surface
 • Creating Blend Surfaces
 • Creating Styling Fillets on Surfaces
 • Matching Surfaces
 • Filling in Between Surfaces
 • Offsetting Surfaces
 • Smoothing Surfaces
 • Extending Surfaces
 • Approximating Procedural Surfaces
 • Extruding Surfaces
 • Segmenting Surfaces
 • Redefining Surface Limits
 • Restoring a Surface
 • Diassembling Surfaces
 • Analyzing Curves and Surfaces
 • Mapping an Environment on a Surface
 • Analysis Using Isophotes
 • Performing a Curvature Analysis
 • Using Dynamic Cutting Planes
 • Analyzing Distances Between Two Sets of Elements
 • Performing a Mapping Analysis
 • Performing a Draft Analysis
 • Checking Connections Between Elements
 • Generic Tools
 • Displaying Control Points
 • Displaying Isoparametrics
 • Managing the Compass
 • Stretch View Analysis Tool
 • Autodetection

Advanced Tasks

 • Using the FreeStyle Shaper
 • Editing a Surface Boundary
 • Handling Clouds of Points
 • Using the FreeStyle Optimizer
 • Fitting a Curve to a Cloud of Points
 • Fitting a Surface to a Cloud of Points
 • Globally Deforming a Surface
 • Analyzing Reflect Curves
 • Interoperability with the Part Design Workbench
 • Creating a Sketch and a Pad
 • Creating a Surface
 • Splitting the Pad
 • Modifying the Splitting Surface
 • Updating the Part
 • Interoperability with the Wireframe Workbench
 • Creating PointsCreating Lines
 • Creating Planes
 • Creating Circles

Workbench Description

 • Creation Toolbars
 • Modification Toolbars
 • Analysis Toolbar
 • Generic Tools Toolbar
 • Customizing
 • Glossary

توجه: کاربران نگران زبان انگلیسی کتاب نباشند. حتی کاربرانی که سر انگشتی زبان انگلیسی یاد دارند قادر خواهند بود از این کتاب بهره کافی را ببرند. لازم به ذکر است که آموزش طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA در این کتاب به صورت قدم به قدم (Step to Step) همراه با تصاویر واضح و رنگی می باشد.

جهت دانلود رایگان راهنمای طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: