عبارت Body In White به بدنه يك اتومبيل پس از جوش يا پيچ شدن اجزاء به يكديگر قبل از سوار كردن درب ها و تزئينات داخلي و رنگ كردن آن اطلاق مي شود. با استفاده از امكانات محیط Automotive Body-In-White Fastening نرم افزار کتیا، اتصالات (Fastener) بدنه اتومبيل براي سوار كردن اجزاء آن در كنار هم طراحي مي شود. محیط Automotive Body-In-White Fastening فناوري هاي جوش، پرچ و استفاده از چسب و درزگي را در خود جاي داده است. پس از انتخاب اين اتصالات مي توان گزارش هايي شامل مختصات محل قرارگيري اتصالات و مشخصات قطعات متصل به هم در آن نقطه را استخراج كرد...

راهنمای طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی اتصالات بدنه (اتصالات جوش، پرچ، چسب و...) اتومبیل در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 207 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Customizing the BiW Fastening Application Standard File
 • Adding a New Process Type
 • Defining Symbols
 • Entering the Workbench
 • Setting up a CATIA Reference Product with BiW Fastening Parameters

Basic Tasks

 • Creating Joints
 • Creating Joint Bodies
 • Creating Spot Fasteners
 • Displaying Process Category Parameters
 • Creating Curvebeads
 • Using Tools
 • Reporting
 • Exporting
 • Importing
 • Isolating Features
 • Transforming
 • Copying/Pasting elements
 • Renaming Features
 • Editing Fasteners' Properties

Using Tools

 • Creating Features using the Datum Mode
 • Displaying Joined Parts in a Balloon

Reporting

 • Creating Structural Reports
 • Creating Flat Reports
 • Reporting Using CATUtil
 • Reporting Using a Batch

Transforming

 • Creating Mirror/Copy Elements
 • Creating Translate/Copy Elements

Advanced Tasks

 • Running the Fastening Rules Analysis
 • Searching Automotive BiW Features
 • Integration With Drafting
 • Measure Tools

Automotive Body In White Fastening Interoperability

 • Optimal CATIA PLM Usability for Automotive BiW Fastening

Workbench Description

 • Menu Bar
 • Automotive BiW Fasteners Toolbar
 • Welding Toolbar
 • Adhesive Toolbar
 • Sealant Toolbar
 • Unspec Toolbar
 • Mechanical BiW Fasteners Toolbar
 • Analysis Toolbar
 • Tools Toolbar
 • Measure Toolbar
 • Specification Tree
 • Customizing
 • General Settings
 • BiW Fastening Application Display User Settings
 • Index

جهت دانلود رایگان راهنمای طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: