راهنمای آموزش جامع ماشینکاری کتیا (CATIA Surface Machining Tutorial Book)، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محیط فرزکاری (Prismatic Machining) نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 459 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • Preface
 • Methodology
 • Getting Started
 • Operation-oriented Machining
 • Entering the Workbench
 • Rough Machining the Part
 • Z Level Machining of the Outside of a Part
 • Z Level Machining of the Inside Walls of a Part
 • Sweeping
 • Checking the Result of the Operations
 • Creating an Area to Rework
 • Reworking
 • Generating an NC Output File
 • Generating NC Shop floor Documentation
 • Area-oriented Machining
 • Entering the Workbench
 • Defining the Areas to Machine
 • Defining the Tools to Use
 • Rough Machining the Part
 • Sweeping the Top Surface
 • Sweeping the Sides
 • Z Level on the Vertical Walls
 • Reworking Between Contours
 • Generating an Output File
 • Generating Workshop Documentation
 • Basic Tasks
 • Rough Machining Operations
 • Sweep Roughing
 • Sweep Roughing - Geometric Components
 • Sweep Roughing - Machining Strategy
 • Edit the Tool of a Machining Operation
 • Sweep Roughing - Macro Data
 • Roughing
 • Roughing - Geometric Components
 • Roughing - Machining Strategy
 • Roughing - Macro Data
 • Automatic Rough Stock
 • Finishing and Semi-finishing Operations
 • Sweeping
 • Sweeping - Geometric Components
 • Sweeping - Machining Strategy
 • Sweeping - Macro Data
 • Z Level Machining
 • Z Level Machining - Geometric Components
 • Z Level - Machining Strategy
 • Z Level Machining - Macro Data
 • Spiral Milling
 • Spiral Milling - Geometric Components
 • Spiral Milling - Machining Strategy
 • Spiral Milling - Macro Data
 • Contour-driven Machining
 • Contour-driven Machining - Geometric Components
 • Contour-driven Machining - Machining Strategy
 • Contour-driven Machining - Macro Data
 • Create a Profile Contouring Operation
 • Create a Profile Contouring Operation Between Two Planes
 • Reworking Operations
 • Pencil Operations
 • Pencil - Geometric Components
 • Pencil - Machining Strategy
 • Pencil - Macro Data
 • Roughing Rework Operations
 • Axial Machining Operations
 • Create a Spot Drilling Operation
 • Create a Drilling Operation
 • Create a Drilling Dwell Delay Operation
 • Create a Drilling Deep Hole Operation
 • Create a Drilling Break Chips Operation
 • Create a Reaming Operation
 • Create a Counter boring Operation
 • Create a Boring Operation
 • Create a Boring Spindle Stop Operation
 • Create a Boring and Chamfering Operation
 • Create a Back Boring Operation
 • Create a Tapping Operation
 • Create a Reverse Threading Operation
 • Create a Thread without Tap Head Operation
 • Create a Thread Milling Operation
 • Create a Countersinking Operation
 • Create a Chamfering Two Sides Operation
 • Create a T-Slotting Operation
 • Create a Circular Milling Operation
 • Machining Features
 • Defining an Area to Machine
 • Defining an Area to Rework
 • Defining offsets Tool Path Editor
 • Editing a Point on a Tool Path
 • Editing an Area on a Tool Path
 • Transformations
 • Connecting a Tool Path
 • Reversing a Tool Path
 • Approaches and Retracts in tool paths
 • Packing and unpacking a tool path
 • Checking for Tool Holder Collisions
 • Reading STL files
 • Auxiliary Operations
 • Insert a Tool Change
 • Edit a Tool Assembly in the Resource List
 • Insert a Machine Rotation
 • Insert a Machining Axis or Origin
 • Insert a PP Instruction
 • Insert a Copy Transformation Instruction
 • Part Operations, Programs and Processes
 • Part Operation
 • Set Up and Part Positioning
 • Manufacturing Program
 • Create a Machining Process
 • Organize Machining Processes
 • Apply a Machining Process
 • Managing Manufacturing Entities
 • Edit a Tool in the Resource List
 • Specify Tool Compensation
 • Machining Patterns
 • Features
 • Define Macros on a Milling Operation
 • Define Macros on an Axial Machining Operation
 • Status Management
 • Verification, Simulation and Program Output
 • Replay a Tool Path
 • Accessibility on VNC Machine
 • Machine Management Toolbar
 • Material Removal Simulation
 • Material Simulation Settings
 • Generate APT Source File in Batch Mode
 • Generate Clfile Code in Batch Mode
 • Generate NC Code in Batch Mode
 • Generate a CGR File in Batch Mode
 • Generate NC Code Interactively
 • Generate NC Documentation
 • APT Import
 • VNC Access
 • Advanced Tasks
 • Design Changes
 • Customizing
 • NC Manufacturing Settings
 • Display
 • Build a Tools Catalog
 • Tool Resources
 • Access to External Tool Catalogs
 • PP Word Syn taxes
 • PP Tables and PP Word Syntaxes
 • NC Documentation
 • Workbench Description
 • Menu Bar
 • Toolbars
 • Manufacturing Program Toolbar
 • Auxiliary Operations Toolbar
 • Tool Path Management Toolbar
 • Machining Features Toolbar
 • Manufacturing Auxiliary Views Toolbar
 • Geometry Selection Toolbars
 • Machining Process Toolbar
 • NC Manufacturing Toolbars
 • Workbench Description
 • Specification Tree
 • Glossary
 • Index 

 جهت دانلود رایگان راهنمای آموزش جامع ماشینکاری کتیا (CATIA Surface Machining Tutorial Book) بر لینک زیر کلیک نمایید: