آموزش ممیزى و بازرسى انرژى

Energy audit and inspection

25,000 تومان

محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
کمی صبر کنید...

برچسب انرژی صفحه ای حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و یا نسبت انرژی ساختمان می باشد. هدف از الصاق برچسب هاي انرژی، افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به میزان مصرف انرژی ساختمان می باشد. در برچسب انرژی، رده های انرژی مصرفی از  A تا G درجه بندی شده است. به طوری که رده A نشان دهنده بیشترین بازدهی و رده G نشان دهنده کمترین بازدهی است...

برچسب انرژی صفحه ای حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و یا نسبت انرژی ساختمان می باشد. هدف از الصاق برچسب هاي انرژی، افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به میزان مصرف انرژی ساختمان می باشد. در برچسب انرژی، رده های انرژی مصرفی از  A تا G درجه بندی شده است. به طوری که رده A نشان دهنده بیشترین بازدهی و رده G نشان دهنده کمترین بازدهی است. ممیزی انرژی در ساختمان شامل یک معاینه دقیق به منظور تعیین:

 • چگونگی مصرف انرژی واحد
 • برآورد میزان هزینه های اولیه
 • ارائه یک برنامه پیشنهادی

جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان می باشد. می تواند به عنوان روش اندازه گیری و ثبت مصرف انرژی واقعی در یک مجموعه ساختمانی و اساساً به جهت هدف کاهش و کمینه کردن مصرف انرژی (بیان شده در واحد مصرف انرژی و نه ارزش های مالی)  شناسایی شود. حیطه هایی را که انرژی بطور موثر استفاده می شود و یا به هدر می رود را شناسایی می کند. همچنین حیطه هایی که بیشترین پتانسیل براي صرفه جویی انرژي را دارا هستند و براي استقرار الگوی مصرف مناسب می باشند را شناسایی می کند. به عبارت دیگر، درك چگونگی مصرف انرژي در ساختمان و چگونگی ارتباط اجزاء سیستم با یکدیگر و نحوه اثرگذاری محیط خارجی بر ساختمان از لحاظ انتقال انرژی می باشد.

Carrier Software
نرم افزارهای تاسیسات
پمپ ها و کمپرسورها

آموزش ممیزى و بازرسى انرژى مشتمل بر 13 فصل، 193 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، نکات مهم و کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: ممیزی انرژی

 • قوانین مدیریت انرژي در ساختمان
 • برچسب انرژي در ساختمان
 • کاربرد و فواید برچسب انرژي ساختمان
 • تقسیم بندي ساختمان بر اساس نوع کاربري
 • ممیزي انرژي در ساختمان
 • تعاریف و واژگان ممیزي انرژي
 • انواع ممیزي انرژي
 • روش انجام مراحل مختلف ممیزي ساختمان
 • تعیین گروه و گونه بندي ساختمان مطابق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
 • عوامل ویژه فرعی
 • ساختمان در چه وضعیتی از مصرف انرژي قرار دارد؟
 • فرآیند ممیزي
 • تعیین سهم مصارف انرژي تجهیزات (تراز نامی)
 • بررسی ساختمان نمونه
 • ایجاد یک طرح اولیه از محل
 • وظایف حین بازدید از محل
 • حسابداري انرژي و تحلیل آن
 • انواع بارها در ساختمان
 • اندازه گیري الکتریکی و حرارتی
 • محدوده آسایش حرارتی
 • محاسبه دماي خنثی بر اساس معادله مربوطه
 • ممیزي پوشش ساختمان
 • روش برآوردي حدودي از میزان انتقال حرارت محسوس سالانه پوسته
 • تلفات نفوذ و نشت هوا
 • ممیزي انرژي سیستم روشنایی
 • پردازش اطلاعات اندازه گیري شده و تعیین اتلافات انرژي
 • محاسبات بار گرمایشی و سرمایشی ساختمان
 • تخمین صرفه جویی، برآورد اقتصادي و تعیین بازگشت سرمایه
 • صرفه جویی انرژي با پنجره دو جداره
 • بهبود و بهینه سازي پوسته ساختمان
 • پارامترهاي موثر در افزایش بار از طریق پوسته ساختمان
 • عایقکاري ساختمان
 • گزارش ممیزي

فصل 2: روش ها و تجهیزات اندازه گیری انرژی

 • هدف از اندازه گیري
 • نکات مورد توجه در ممیزي انرژي
 • دستگاه هاي اندازه گیري
 • مزیت هاي استفاده از دستگاه هاي اندازه گیري قابل حمل
 • انواع تجهیزات اندازه گیري حرارتی معمول در مدیریت انرژي
 • دستگاه آنالیزور احتراق
 • دستگاه دماسنج مادون قرمز
 • جمع کننده داده ها
 • دستگاه دبی سنج آلتراسونیک
 • اندازه گیري دبی با مافوق صوت
 • دستگاه فشارسنج
 • مراحل اندازه گیري انرژي الکتریکی
 • دو وجه عمده در اندازه گیري انرژي الکتریکی
 • کمیت هاي الکتریکی مهم قابل اندازه گیري
 • دستگاه آنالیزور برق
 • دورسنج

فصل 3: بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات ساختمان

 • مجموعه روش هاي متداول جهت بهینه سازي مصرف انرژي در تاسیسات ساختمان
 • استفاده از پمپ هاي دور متغیر
 • افزایش راندمان بویلرها
 • استفاده از فن هاي دور متغیر در هواسازها و هواکش ها
 • بهینه سازي مصرف انرژي در چیلرها

فصل 4: انرژی خورشیدی

 • کلکتورهاي بدون پوشش شیشه اي
 • ویژگی هاي کلکتور خورشیدي با صفحه جاذب مسطح
 • هواگرمکن هاي خورشیدي
 • نکات مهم در انتخاب کلکتور و سیستم خورشیدي
 • بازده کلکتورهاي خورشیدي
 • تقسیم بندي سیستم هاي گرمایی خورشیدي از نظر نحوه عملکرد
 • مقایسه عملکرد سیستم هاي گرمایی خورشیدي
 • کاربرد آبگرمکن خورشیدي
 • انواع مختلف آبگرمکن هاي خورشیدي وکیوم تیوب
 • روش عملکردي آبگرمکن خورشیدي صفحه تخت
 • نکات مهم در انتخاب آبگرمکن خورشیدي خانگی
 • الزامات اولیه جهت نصب آبگرمکن خورشیدي خانگی
 • اتصال آبگرمکن خورشیدي ترموسیفون (تحت فشار) و سیستم کمکی گازسوز و یا برقی
 • مراحل طراحی یک سیستم خورشیدي
 • نکاتی چند جهت طراحی سیستم خورشیدي
 • فاصله ردیف ها در سیستم هاي خورشیدي
 • ایجاد افت فشار مساوي در مسیر کلکتورها جهت چرخش یکسان سیال واسط در کلکتورهاي خورشیدي
 • نحوه عملکرد سیستم هاي خورشیدي ترکیبی از نوع مسطح

فصل 5: توجیه فنی اقتصادی کاربرد سیستم های خورشیدی فتوولتائیک

 • مقدمه
 • انرژي خورشیدي در ساختمان
 • چالش هاي استفاده از انرژي خورشید در ساختمان
 • خورشید به عنوان منبع انرژي
 • توزیع تابش خورشید در سطح زمین
 • پتانسیل انرژي خورشید در کشور
 • فناوري هاي انرژي خورشیدي
 • پتانسیل سنجی
 • پارامترهاي مورد نیاز در محاسبات پتانسیل سنجی خورشیدي
 • سلول هاي فتوولتائیک
 • اصول عملکرد سلول هاي فتوولتائیک
 • مدل سلول هاي فتوولتائیک
 • منحنی توان سلول و ماژول هاي فتوولتائیک
 • راندمان سلول هاي فتوولتائیک
 • اثر میزان تابش روي عملکرد سلول هاي فتوولتائیک
 • اثر دما برعملکرد سلول هاي فتوولتائیک
 • سیستم هاي فتوولتائیک
 • انواع سیستم هاي فتوولتائیک
 • عوامل موثر بر طراحی سیستم
 • روش ساعت پیک براي طراحی سیستم عرضه
 • طراحی سیستم هاي متصل به شبکه
 • طراحی سیستم هاي مستقل از شبکه
 • الگوریتم طراحی
 • ملاحظات اقتصادي
 • شاخص هاي اقتصادي براي تحلیل سیستم هاي فتوولتائیک
 • پارامتر هاي تحلیل اقتصادي
 • هزینه هاي سیستم فتوولتائیک
 • هزینه واحد انرژي

فصل 6: ساختمان هوشمند

 • تعریف ساختمان هوشمند
 • لزوم استفاده از مدیریت هوشمند ساختمان
 • اتوماسیون ساختمان
 • امکانات سیستم هوشمند
 • سیستم هوشمند روشنایی و نورپردازي
 • سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
 • سیستم هوشمند صوت
 • سیستم هوشمند حفاظتی و امنیتی
 • سیستم هوشمند اعلام و اطفاء حریق
 • سیستم هوشمند کنترل از راه دور
 • سیستم هوشمند آبیاري فضاي سبز
 • سیستم هوشمند کنترل پرده برقی
 • سیستم هوشمند شیشه هاي مات شونده
 • موتورخانه هوشمند
 • پارکینگ هوشمند
 • فضاهاي قابل کنترل با سیستم هوشمند
 • کلید لمسی هوشمند
 • معایب برخی سیستم هاي هوشمند
 • مزایاي سیستم هوشمند
 • انواع سناریوهاي قابل اجرا با سیستم هوشمند
 • پروتکل هاي سیستم هاي هوشمند ساختمان
 • دیاگرام شبکه کنترلی هوشمند
 • نحوة سیم کشی سیستم هوشمند
 • مراحل طراحی و اجراي سیستم هوشمند
 • طرح پایلوت پیاده سازي عملی مصرف انرژي ساختمان در دو حالت هوشمند و غیرهوشمند

فصل 7: روشنایی مصنوعی

 • ماهیت نور
 • انتشار نور
 • طیف نور
 • امواج فروسرخ
 • امواج فرابنفش
 • حساسیت چشم انسان به نور
 • تعریف پارامترها
 • رنگ اشیاء
 • شاخص رنگ دهی
 • شار نوري
 • شدت نور
 • بهره نوري منبع
 • شدت روشنایی
 • درخشندگی
 • روش هاي تولید نور
 • لامپ رشته اي
 • لامپ هالوژن
 • لامپ مهتابی (فلورسنت)
 • لامپ کم مصرف
 • لامپ LED

فصل 8: سیستم های کنترل روشنایی

 • انواع سیستم هاي روشنایی
 • اجزاي سیستم روشنایی سنتی
 • معایب سیستم روشنایی سنتی
 • سیستم کنترل هوشمند و اجزاي آن
 • مزایاي سیستم روشنایی هوشمند

فصل 9: بر چسب محیط زیست در ساختمان های سبز

 • مقدمه
 • ساختمان پایدار چیست و چه ضرورتی براي احداث آن وجود دارد؟
 • شیوه هاي سنجش پایداري در ساختمان
 • سامانه سنجش
 • سامانه ارزیابی کیفیت ساختمان در خاورمیانه
 • استاندارد LBC
 • گواهی نامه هاي موردي
 • سیستم رتبه بندي ساختمان سبز
 • ساختار اصلی سیستم رتبه بندي
 • سطوح گواهی لید براي خانه ها
 • پیش شرط ها و حداقل امتیاز لازم
 • گواهی نامه هاي فردي تخصصی لیید

فصل 10: سیستم های ذخیره انرژی حرارتی

 • ضرورت بکارگیري تکنولوژي ذخیره انرژي
 • انواع روش هاي ذخیره انرژي حرارتی
 • ذخیره حرارتی آشکار
 • ذخیره حرارتی نهان
 • ذخیره حرارتی شیمیایی
 • مواد تغییر فاز دهنده
 • تکنیک هاي افزایش کارایی سیستم ذخیره سازي انرژي حاوي PCM
 • کاربردهاي مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان
 • سیستم هاي گرمایش کف الکتریکی با استفاده از PCM
 • سیستم هاي گرمایش آبی
 • سیستم هاي ذخیره حرارتی
 • استراتژي سیستم هاي ذخیره انرژي

فصل 11: تاسیسات سرمایشی ساختمان ها

 • مروري بر واحدهاي انرژي و توان
 • معرفی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی متداول
 • سیستم هاي سرمایشی
 • سیستم هاي تبخیري (کولر آبی و ایرواشر)
 • سیستم هاي انبساط مستقیم
 • سیستم هاي آب چیلر
 • سیستم هاي سرمایشی تبخیري و گرمایشی
 • اکونوپک
 • زنت
 • چیلر

فصل 12: تاسیسات گرمایشی و برخی موارد بهینه سازی انرژی در آن

 • مقدمه اي بر تبادل حرارتی بدن انسان با محیط و شرایط مطبوع
 • انواع کلی سیستم هاي تهویه مطبوع
 • بار حرارتی
 • معرفی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی متداول
 • سیستم تامین حرارت (انرژي)
 • پکیج حرارتی
 • پکیج یا بویلر چگالشی
 • کنترل حرارت در خروجی بویلر چگالشی
 • شرایط آب و هوا و راندمان پکیج چگالشی
 • پکیج چگالشی معمولی
 • پکیج چگالشی (با مخزن درونی)
 • پکیج چگالشی با مخزن گرم کننده
 • ترکیب سیستم هاي خورشیدي و پکیج چگالشی
 • ارزش حرارتی سوخت
 • نحوه انتقال و توزیع حرارت در سیستم هاي هیدرونیک
 • موتورخانه حرارت مرکزي
 • انتخاب وسیله پخش حرارت - تبادل حرارت - مبدل حرارتی
 • رادیاتور و کنوکتور
 • یونیت هیتر
 • فن کویل
 • گرمایش از کف
 • پمپ حرارتی
 • کوره هواي گرم
 • هواساز با کویل هاي گرمایشی و سرمایشی آب گرم، بخار هیتر یا برقی

فصل 13: مدیریت انرژی در الکتروپمپ ها

 • مجموعه هزینه هاي پمپ در دوره کاري آن
 • مقایسه محدوده کارکرد پمپ هاي مختلف
 • مقایسه منحنی عملکرد پمپ هاي جابجایی مثبت و سانتریفیوژ
 • هزینه هاي دوره عمر یک محصول
 • ارتفاع استاتیکی
 • منحنی هاي مشخصه پمپ
 • عوامل موثر بر منحنی سیستم
 • توان جذبی الکتروپمپ
 • هزینه کارکرد موتور
 • مهمترین روش هاي بهینه سازي مصرف انرژي در الکتروپمپ ها
 • روش هاي کنترل جریان فلو در پمپ هاي سانتریفیوژ

ممیزى و بازرسى انرژى

جهت خرید آموزش ممیزى و بازرسى انرژى به مبلغ فقط 25000 تومان و دانلود آن بر لینک افزودن به سبد خرید در پنجره بالا کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی برتر فایل قیمت محصولات ما را با سایر محصولات مشابه و فروشگاه ها مقایسه نمایید!!

عنوان فایل:
آموزش ممیزى و بازرسى انرژى
فرمت فایل:
pdf
زبان نگارش فایل:
فارسی
تعداد صفحات:
193 صفحه

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...