در اين مقاله ارتعاشات عرضي يك تير ايزوتروپيك با ضخامت ثابت و پهناي متغير نمايي، به كمك تئوري اويلر برنولي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نوع تير در مقايسه با تير يكنواخت، داراي توزيع بهينه تري در جرم و مقاومت است به عبارت ديگر با جرم يكسان داراي مقاومت خمشي بيشتري نسبت به تير يكنواخت است ولي در ارتعاشات رفتار تقريبأ مشابهي دارد. در ابتدا معادلات حاكم بر ارتعاشات را به معادلات ديفرانسيل معمولي، تبديل كرده و به حل تحليلي آنها در سه شرط مرزي، دو سر تكيه گاه ساده، دو سرگيردار و يك سر گيردار مي پردازيم. فركانس هاي طبيعي و شكل مدهاي ارتعاشي را در شرايط مرزي مختلف، بدست مي آوريم. سپس با تحليل تير به كمك نرم افزار انسیس Ansys نتايج بدست آمده از روش تحليلي را تاييد مي كنيم. نتايج، تأثير ميزان نايكنواختي را در شكل مد، فركانس هاي طبيعي و دامنه ارتعاشات نشان مي دهد...

آموزش طراحی و آنالیز تیر یک سر گیردار در نرم افزار ABAQUS
بررسی ارتعاشات یک سیستم لوله در نرم افزار ABAQUS
آموزش تحلیل تیر دو سر گیردار به صورت سه بعدی در نرم افزار ABAQUS

مقاله بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير مشتمل بر 9 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش طراحی و مدلسازی تیر آهن در نرم افزار ABAQUS
آموزش تحلیل تیر سراسری با استفاده از نرم افزار MATLAB
آموزش ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار MATLAB
آموزش رسم پروفیل تغییر شکل یک تیر ورق طویل با مقطع غیر منشوری به روش اجزای محدود
آموزش مدلسازی و تحلیل سیستم‌های دینامیکی
شبیه‌سازی ارتعاشات با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و ANSYS