هدف از آموزش شبكه هاي عصبي، يافتن اندازه وزن ها و باياس ها به نحوي است كه خطاي داده هاي آموزش را به حداقل ممكن برساند. لذا آموزش شبكه هاي عصبي را مي توان در بردارنده يك مسألة بهينه سازي دانست كه هدف از آن بهينه سازي ضرايب وزني و باياس ها جهت دستيابي به حداقل خطاي آموزش مي باشد. در روش هاي مرسوم جهت آموزش شبكه هاي عصبي از الگوريتم پس انتشار و ديگر روش هاي گرادياني استفاده مي شود. اين روش ها در مواردي كه شكل تابع غيرخطي و پيچيده باشد، ضعف و ناكارآمدي خود را نشان مي دهند. در اين مقاله، آموزش شبكة عصبي با استفاده از الگوريتم PSO انجام شده است. به كارگيري الگوريتم PSO در آموزش شبكه هاي عصبي و مقايسه صورت گرفته با الگوريتم آموزشي پس انتشار، نشان مي دهد كه در مسائل پيچيده توأم با فرآيندهاي غيرخطي، استفاده از الگوريتم جديد كارآيي بالاتري را به همراه دارد. در انتها نتايج پياده سازي الگوريتم ارائه شده بر روي دو مسأله و مقايسه آن با روش آموزشي پس انتشار آورده شده است...

مقاله آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO بر لینک زیر کلیک نمایید: