بازده انرژی کولر

طراحی و ساخت سایبان کولرهای آبی با استفاده از بنرهای استوک

/water-cooler

در این مقاله با طراحی و ساخت سایبانی برای کولر آبی و نصب آن بر روی یک کولر نمونه و مقایسه آن با کولری مشابه ولی بدون سایبان، عملکرد این دو کولر از لحاظ دما و رطوبت هوای ورودی به ساختمان با هم مقایسه شدند