در این مقاله با طراحی و ساخت سایبانی برای کولر آبی و نصب آن بر روی یک کولر نمونه و مقایسه آن با کولری مشابه ولی بدون سایبان، عملکرد این دو کولر از لحاظ دما و رطوبت هوای ورودی به ساختمان با هم مقایسه شدند، که با توجه به تحلیل های آماری و نتایج بدست آمده توسط نرم افزار در سطح اطمینان 95 درصد دمای کولر دارای سایبان کمتر و رطوبت آن بیشتر بود. همچنین با استفاده از روابط مربوط به محاسبه نسبت بازده انرژی، بازده کولر دارای سایبان به مراتب بیشتر از کولر بدون سایبان بوده و با توجه به برچسب مصرف انرژی، کولر بدون سایبان در بازه انرژی F و کولر دارای سایبان در بازه انرژی E (بازه مصرف انرژی کمتر) قرار می گیرد...

مقاله طراحی و ساخت سایبان کولرهای آبی با استفاده از بنرهای استوک مشتمل بر 6 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله طراحی و ساخت سایبان کولرهای آبی با استفاده از بنرهای استوک بر لینک زیر کلیک نمایید: