برهان پایداری زمان محدود

کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود

/viscoelastic-column-buckling

در این مقاله کمانش و پایداری ستون ها و به خصوص ستون های ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. شرح مختصری از رفتار مواد ویسکوالاستیک و معرفی این مواد بیان گردیده است.