تحلیل سازه

بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير

/isotropic-beam-vibrations

در اين مقاله ارتعاشات عرضي يك تير ايزوتروپيك با ضخامت ثابت و پهناي متغير نمايي، به كمك تئوري اويلر برنولي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نوع تير در مقايسه با تير يكنواخت، داراي توزيع بهينه تري در جرم و مقاومت است