تحلیل متلب

سیستم خبره برای تشخیص بیماری قلبی با درخت های تصمیم

/heart-disease

این مقاله روش جدیدی را برای تشخیص بیماری قلب بیان می کند که بر مبنای درخت های تصمیم می باشد. در علم پزشکی تعیین یک محدوده مشخص برای سالم بودن و یا بیمار بودن شخص وجود ندارد و استدلال بر مبنای آزمایشات انجام شده می باشد.