شبیه سازی متلب

سیمولینک در نرم افزار MATLAB

/matlab-simulink

 آموزش سیمولینک در نرم افزار MATLAB، یک جزوه آموزشی مفید و کاربردی از آموزش سیمولینک در نرم افزار پیشرفته متلب است.


شبیه سازی پیل سوختی و مقایسه تاثیرات شار اکسیژن ورودی بر توان و ولتاژ PEM و SOFC

/fuel-cell-simulation

هدف از انجام این مقاله شبیه سازی و مدل کردن پیل های سوختی PEM و SOFC برای تولید توان با استفاده از نرم افزار متلب MATLAB می باشد.