طراحی سطوح پیچیده

طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA

/catia-freestyle-shaper-optimizer

ماژول Shape Design & Styling نرم افزار کتیا، به طراح این امكان را مي دهند تا سطوحي با فرم هاي پيچيده را ايجاد و آنها را بررسي مهندسي نماید. اين سطوح مي تواند رويه بدنه هواپيما يا يك اتومبيل، شكل آج هاي يك تاير يا حتي رويه يك بطري تزئيني باشد.


طراحی سطوح پیچیده در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA

/catia-generative-shape-design

محیط Generative Shape Design نرم افزار کتیا همانند محیط Wireframe & Surface Design به ايجاد مدل سيم و سطح اختصاص دارد با اين تفاوت كه فرمان هاي پيشرفته تري در محیط Generative Shape Design براي ايجاد سطوح پيچيده در اختيار طراح قرار مي گيرد.