طراحی کارخانه کتیا

طراحی کارخانه (Plant Layout) و چیدمان ماشین آلات در محیط AEC Plant نرم افزار CATIA

/catia-aec-plant

در محیط AEC Plant و یا به عبارتی محیط Plant Layout نرم افزار کتیا، چيدمان كارخانه سازماندهي مي شود و با بهينه سازي فضا، حداكثر استفاده براي ايجاد خطوط توليد و مونتاژ قرار می گیرد.