پروژه آباکوس

شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS

/tennis-racket-simulation

پروژه شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS مشتمل بر 27 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر هر مرحله، با فرمت pdf، در 13 مرحله به ترتیب زیر گردآوری شده است...