چرخدنده مخروطی

دیفرانسیل خودرو و روابط دینامیکی آن

/vehicle-differential

چرخ های اتومبیل با سرعت های متفاوت می چرخند، به ویژه هنگام پیچیدن اتومبیل. چرخ داخلی نسبت به چرخ خارجی مسافت کمتری را طی می کند. از آنجایی که مولفه سرعت برابر است با جابجایی انجام شده تقسیم بر زمان انجام جابجایی، لذا چرخی که مسافت کمتری را طی می کند سرعتش هم کمتر است.