کنترل کننده مکانیکی

تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل کننده مکانیکی

/finite-element-analysis

در این مقاله رفتار دینامیکی مکانیزم ایمنی مربوط به یک کنترل کننده به کمک روش اجزاء محدود سه بعدی شبیه سازی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بر روی کنترل کننده مربوط به پرتابه های با شتاب بالا تمرکز دارد.