یکپارچه سازی سیستم های الکتریکی

یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA

/catia-electrical-cableway-routing

با استفاده از امكانات محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار کتیا، كه مكمل امكانات محیط Systems Space Reservation مي باشد مي توان دياگرام هاي رسم شده در محیط Electrical Connectivity Diagrams را در محيط سه بعدي به مرحله اجرا درآورد.