با استفاده از امكانات محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار کتیا، كه مكمل امكانات محیط Systems Space Reservation مي باشد مي توان دياگرام هاي رسم شده در محیط Electrical Connectivity Diagrams را در محيط سه بعدي به مرحله اجرا درآورد. استفاده از محیط Electrical Cableway Routing به طراحان اجازه مي دهد تا سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي را يكپارچه نمایند. در محیط Electrical Cableway Routing مي توان رابطه بين نقشه دوبعدي و قطعات محيط سه بعدي را برقرار كرد تا همواره جريان انتقال تغييرات بين آنها برقرار باشد...

راهنمای یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش برقراری ارتباط بين نقشه دوبعدي و قطعات محيط سه بعدي، همچنین یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 141 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Entering the Workbench
 • Placing a Hanger
 • Routing a Loft Through Hangers
 • Placing a Conduit on a Run
 • Saving Documents
 • Updating Documents

User Tasks

 • Schematic Driven Design
 • Placing Parts Using a Schematic
 • Creating Cableways
 • Creating a Lofted Pathway
 • Creating a Path Reservation
 • Placing a Conduit
 • Manipulating Objects
 • Mirroring Elements
 • Activating the Product or Parent
 • Query/Modify Properties
 • Edit or Display Properties of an ObjectFilter Shown Properties of an Object
 • Routing Tasks
 • Routing a Run
 • Break Run at a Branch
 • Route a Run Along a Spline
 • Routing at an Offset of a Routable
 • Route a Run Within a Pathway
 • Create an Offset Connection Between Segments
 • Connecting Routables
 • Disconnecting Routables
 • Routing Cableways
 • Associating Cableway to Equipment
 • Manual Routing
 • Routing Schematic Cables Automatically
 • Defining Keyword for Restricted Placement
 • Creating and Modifying Connectors
 • Create Connectors
 • Use the Compass to Manipulate ConnectorsModifying or Deleting Connectors
 • Creating Duplicate Connectors
 • Using the Plane Manipulator
 • Connecting Elements
 • Connections Between Work Packages
 • Managing Publications
 • Using ENOVIA
 • Creating a Product
 • Importing a Product
 • Using Work Packages
 • Saving a Work Package
 • Organizing Work PackagesUsing Knowledgeware Checks
 • Using Knowledgeware Packages
 • Importing Checks from Knowledgeware
 • Opening a Sample Document
 • Checking a Document for Design Errors
 • Penetration Management Usage
 • Querying for Penetrations
 • Create a Cutout Sketch
 • Adding an Object to a Penetration

Workbench Description

Customizing

 • Feature Dictionary: Creating Object Classes and Attributes
 • Penetration Management
 • Penetration Management Setup
 • Cache Mode
 • Working in Cache Mode
 • Working With ENOVIA
 • Setup for Enovia
 • Using Catalogs
 • Resources That Must be Placed in ENOVIA
 • Glossary

جهت دانلود رایگان راهنمای یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: