ANSYS Workbench

به کارگیری External Model برای استفاده از یک مدل APDL در محیط Ansys Workbench

/ansys-workbench-2

در این تحقیق به بررسی یک مدل خاص که بارها و قیود در شرایط استاتیک در محیط APDL به آن اعمال شده است، پرداخته و نحوه انتقال آن توضیح داده میشود.


مهم ترین دستورات APDL مورد استفاده در ANSYS Workbench

/ansys-workbench

یکی از مهم ترین ویژگی های ANSYS Mechanical این است که برای تحلیل، یک فایل ورودی ایجاد می نماید که آن را برای حل به محیط MAPDL ارسال می کند.