APDL Model

به کارگیری External Model برای استفاده از یک مدل APDL در محیط Ansys Workbench

/ansys-workbench-2

در این تحقیق به بررسی یک مدل خاص که بارها و قیود در شرایط استاتیک در محیط APDL به آن اعمال شده است، پرداخته و نحوه انتقال آن توضیح داده میشود.